+38 (044) 469-11-40

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа Яшник Олена Анатоліївна, іменований надалі "Виконавець", керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ

1.1. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами отримання Послуг, що є невід'ємною частиною Договору.
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.
1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://www.webinar.prostirua.com, яка є офіційним джерелом інформування Споживачів про Виконавця та послуги, що ним надаються.
1.4. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Споживачем умов Публічної оферти даного Договору та Правил отримання Послуг. Акцепт здійснюється шляхом: реєстрації на офіційному сайті Виконавця за інтернет-адресою http://www.webinar.prostirua.c... да подальшого підписання розписки про ознайомлення з договором про надання Послуг та Правил їх отримання.
1.5. Споживач – фізична особа, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі та оплатив вартість Послуг.
1.6. Виконавець – Фізична особа Яшник Олена Анатоліївна
1.7. Сторони – Споживач та Виконавець.
1.8. Правила отримання Послуг – умови надання Послуг, яких повинен дотримуватися Споживач при їх отриманні в рамках цього Договору, є його невід'ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Споживачем та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Споживачем, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Правил отримання Послуг, що є Додатком до нього.
2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами отримання Послуг, Виконавець зобов'язується надати Споживачу оплачені ним Послуги, а Споживач зобов'язується прийняти дані Послуги.
2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та Правил отримання Послуг. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил отримання Послуг є Споживачем умов Публічної оферти даного Договору та Правил отримання Послуг.
2.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг деталізовано в Правилах отримання Послуг, які є Додатком до даного Договору.
2.5. Місце надання Послуг зазначається у кожному окремому заході на сторінці заходу.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Споживач має право:
3.1.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах відповідно до Правил отримання Послуг протягом всього строку їх надання.
3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.
3.1.3. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.
3.2. Споживач зобов'язується:
3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг оплатити Послуги.
3.2.2. Дотримуватися Правил отримання Послуг.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Вимагати від Споживача виконання умов цього Договору та Правил отримання Послуг.
3.4. Виконавець зобов'язується:
3.4.1. Забезпечувати Споживачу можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та Правил отримання Послуг.
3.4.2. Надавати Споживачу Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.
3.4.3. Не змінювати вартість за Послуги, що вже оплачені Споживачем.
3.4.4. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Споживачів щодо покращення та якості надання Послуг.

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

4.1.1. Оплата реєстраційного внеску означає згоду Споживача на заключення даного Договору з Виконавцем
4.1.2 Оплата Послуг здійснюється Споживачем в українських гривнях у безготівковому порядку за допомогою платіжної системи Way4Pay https://wayforpay.com/
4.1.3 Послуга вважається замовленою лише після надходження грошових коштів на рахунок Виконавця
4.1.4 Повідомлення, про оплату замовлення буде надіслано Споживачеві на електронну адресу, яка була вказана при оформленні замовлення.
4.1.5. Повернення коштів можливе не пізніше ніж за тиждень до початку Послуги
4.1.6. Для повернення коштів необхідно надіслати повідомлення на електронну адресу Виконавця moc.auritsorp%40kinhsay, попередньо повідомивши про намір розірвати Договір за контактним телефоном +38 044 469 11 40
4.1.7. Повернення коштів відбувається шляхом безготівкового переказу на розрахунковий рахунок Споживача

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Порядок врегулювання спорів
5.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв'язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил отримання Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.
5.1.2. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.
5.1.3. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та Правил отримання Послуг, застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.
5.2. Обмеження відповідальності Виконавця.
5.2.1. Приймаючи умови цього Договору та Правил отримання Послуг, Споживач не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Споживачу сплачені останнім кошти.
5.2.2. Виконавець не несе відповідальності в разі недотримання Споживачем Правил отримання Послуг.
5.3. Прикінцеві положення.
5.3.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.
5.3.2. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через 3 дні з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.
5.3.3. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Споживачів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.
6.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем (форс-мажорних обставин).

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

7.1. Цей Договір набирає чинності з дати прийняття Оферти та діє протягом строку у який надається Послуга.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
8.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Яшник Олена Анатоліївна
м. Київ, 03168, вул.Московська,28б
E-mail: moc.auritsorp%40kinhsay